خدمات – البرز

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون روشنایی شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
البرز کرج – آقای سمیعی ۳۲۲۵۶۵۵۵ – ۰۹۱۲۵۶۲۴۷۷۳ ۲۶ انتهای خیابان برقان – نبش کوچه مهرگان – تلفن سمیع
البرز کرج – آقای ابراهیمی ۳۲۲۳۲۲۱۱ -۰۹۱۲۵۶۱۲۹۰۱ ۲۶ بلوار امامزاده حسن-بعد از مصلا –بین سر آسیاب و مصباح-فروشگاه تلفن الکترونیک ابراهیمی-پ۴۳۱
البرز مشکین دشت – آقای جباری ۳۶۲۰۰۹۷۸ – ۰۹۳۶۹۹۰۰۸۳۴ ۲۶ خیابان طباطبایی – خیابان مدرس – پلاک ۴۰ -خدمات الکترونیک نور