خدمات – خراسان رضوی

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
خراسان رضوی جغتاي -آقای احراري ۴۵۶۲۱۴۶۵ – ۰۹۱۵۹۸۴۶۲۶۰ ۵۱ خیابان مطهری – پلاک ۱۷۹ – فروشگاه احراری
خراسان رضوی مشهد- آقای دهباشی ۳۲۲۱۴۳۲۴ – ۰۹۱۵۶۱۸۱۷۰۰ ۵۱ خیابان سعدی -روبروی سعدی ۲ – پاساژ لاله – طبقه همکف – فروشگاه تکنوتل
خراسان رضوی سبز وار – آقای بهادر ۴۴۲۳۵۲۷۲ – ۰۹۳۳۲۲۳۵۲۷۲ ۵۱ میدان فرمانداری -قائم ۲۱ – فروشگاه شهاب تلفن
خراسان رضوی نیشابور – آقای کاریزنویی ۴۲۲۴۵۷۶۰ – ۰۹۱۵۵۵۱۵۰۴۲ ۵۱ فردوسی شمالی – پاساژ ولی عصر – طبقه پایین – انتهای پاساژ- تعمیرات تلفن ولیعصر
خراسان رضوی مشهد-آقای رشیدی ۳۷۴۲۴۵۶۸ – ۰۹۱۵۳۰۹۴۷۹۴ ۵۱ خواجه ربیع – بهمن ۱۳ – پلاک ۲۲ – الکترونیک رضا