خدمات – خراسان شمالی

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
خراسان شمالي بجنورد – آقای خاكزاد ۳۲۲۴۶۴۱۲ – ۰۹۳۵۳۷۸۲۹۴۰ ۵۸ خیابان شريعتي جنوبی – پاساژ شريعتي – طبقه ۲- تعمیرات مسعود
خراسان شمالي بیرجند- آقای شیردل ۳۲۲۴۴۷۳۳ – ۰۹۱۵۱۸۶۹۰۶۳ ۵۸ خیابان شهید بهشتی جنوبی- کوچه اوقاف- طبقه زیرین نوین الکترونیک- تعمیرات تلفن بجنورد