خدمات – زنجان

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
زنجان زنجان- آقای اوجاقلو ۳۳۵۴۹۳۴۸- ۰۹۱۹۲۴۱۸۶۵۰ ۲۴ خیابان مطهری- خیابان درمانگاه – ۲۰ متری درمانگاه – فروشگاه بهمن