خدمات – لرستان

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
لرستان بروجرد-آقای فتاحي ۴۲۶۰۵۵۳۳ – ۰۹۱۲۳۷۵۳۷۲۲ ۶۶ خیابان جعفري- پلاک ۶۲ – فروشگاه فتاحی
لرستان بروجرد-آقای فراخ روزی ۴۲۲۰۹۹۹ -۰۹۱۶۶۶۲۳۴۰۰ ۶۶ خیابان حافظ شمالی – فروشگاه ولیعصر
لرستان بروجرد – آقای باقریان ۴۲۶۲۶۲۶۹ – ۰۹۱۶۶۶۵۰۵۰۲ ۶۶ خیابان حافظ شمالی – پلاک۵۶ – فروشگاه دنیای تلفن
لرستان بروجرد – آقای متقی ۴۲۶۰۳۰۹۱-۰۹۱۶۸۶۷۳۰۹۱ ۶۶ خیابان حافظ شمالی- پلاک ۱۱ – فروشگاه الکترو پویا
لرستان درود – آقای خطیبی ۴۳۲۲۸۴۲۰ – ۰۹۱۲۲۳۸۶۴۱۹ ۶۶ خیابان شریعتی – ابتدای خیابان ناصر خسرو – خدمات فنی خطیبی